Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


(díjköteles szolgáltatásokra)

I.    PREAMBULUM
Jelen ÁSZF az online.panaweb.hu weblapon megrendelt, illetőleg egyéb telekommunikációs eszköz igénybevételével, távollévők között megkötött szerződés alapján és ellenérték megfizetését követően hozzáférhetővé tettweblap készítését, illetőleg weblap tárhelyszolgáltatását, annak igénybevételének feltételeit, szolgáltató és megrendelőkapcsolatát, jogaikat és kötelezettségeiket szabályozza következők szerint.

II.    SZOLGÁLTATÓ
NÉV: Veres Tamás, 53447782
SZÉKHELY: 4225 DEBRECEN, MONOSTORERDŐ U. 98.
POSTACÍM: 4225 DEBRECEN, MONOSTORERDŐ U. 98.
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍM (továbbiakban e-mail): INFO@PANAWEB.HU
TELEFONSZÁM: +36305704986
ADÓSZÁM: 69621695-1-29
WEBLAP: WWW.PANAWEB.HU
SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRE TÁRHELYET BIZTOSÍTÓ TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ: Veres Tamás, 53447782 (továbbiakban szolgáltató)

III.    A SZERZŐDÉS, SZOLGÁLTATÁS NYELVE: magyar

IV.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Szolgáltatás, annak tartama(előfizetés), szerzői jogi védelem

1.    A hatályos jogi környezetet figyelembe véve, az információs társadalom kihívásaihoz igazodóan a szolgáltató a weblapokat készít a mindenkor hatályos díjjegyzékben rögzített – bruttó - árak szerint és a díjjegyzékben az egyes árakhoz rendelt időtartamra tárhelyet is biztosít közvetítő szolgáltatóként hozzáférést a megrendelőnek a weblaphoz. Az előfizetés időtartama alatt a megrendelő jogosult az előfizetés kapcsán a weblapon keresztül keletkező adatforgalom bonyolítására, tárolására és egyéb díjköteles szolgáltatások igénybevételére.

2.    A szolgáltató szolgáltatásához a domain regisztráció kapcsán közvetítő szolgáltatást vesz igénybe.

A domain regisztráció kapcsán a közvetítő szolgáltató adatai:
NÉV: LinuxWeb Informatikai Kft.
SZÉKHELY: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.
TELEPHELY: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.
POSTACÍM: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍM (továbbiakban e-mail): info@linuxweb.hu
TELEFONSZÁM: +36(20) 421-4894 (Szabó Nándor)
ADÓSZÁM: 14167544-2-09
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-014362

3.    Az egyes szolgáltatások, illetőleg közvetített szolgáltatások részletes leírását, ismertetését és díját a díjjegyzék tartalmazza.

4.    A weboldal tartalmakat a szolgáltató formatervezési mintára vonatkozó license szerződés útján jogszerű felhasználás körében szerkeszti, dolgozza át és a megrendeléstől számított 30 (harminc) napon belül elkészíti. A weboldal számítógép-és okostelefon kompatibilis.

5.    A szolgáltatott tartalmak, weboldal illetőleg annak bármely részlete műszaki jellegű szellemi alkotásnak iparjogvédelem alatt állnak. Jelen szerződés útján a megrendelő a weblap tulajdonosaként nem jogosult a web design (formatervezési minta) sokszorosítására és sokszorosított tartalmak license jogának tovább értékesítésére a license tulajdonosának engedélye nélkül, mely felhasználás jogszerűtlen. A jogszerűtlen felhasználást a törvény bünteti, a polgári jogi igényeit a szolgáltató minden esetben érvényesíti.

6.    Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a tárhely szolgáltatáshoz – mint közvetítő szolgáltató - szükséges technikai és személyi háttérrel rendelkezik, az adatok biztonságáról alkalmazás szintű és hardver szintű, fokozott biztonságú intézkedésekkel gondoskodik.

7.    A szolgáltató szavatol azért, hogy szolgáltatásai tárgyán harmadik személynek – a 4. pontban írtak kivételével - nem áll fenn olyan joga, mely a szolgáltatások szerződésszerű felhasználását akadályozná, korlátozná.

8.    A szolgáltatások díjkötelesek. Azok díja a weboldalon a SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSÉBEN kerül hozzáférhető módon közzétételre. Az árváltozás jogát a szolgáltató fenntartja. A már megkötött szerződések díját az árváltozás nem érinti. (előfizetés)

V.    SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MEGRENDELÉS

1.    A szerződés a távollévők között akkor jön létre,
a)    mikor a megrendelő a weblapon a honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztató elfogadásával regisztrál, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, illetőleg a weblapon kiválasztott szolgáltatás kiválasztásával a felugró „MEGRENDELEM” lehetőség kiválasztását követően az ÁSZF elfogadásával „ELFOGAD” lehetőség választásával megrendelését ellenőrzi, majd az adatok helyességének és megrendelés ellenőrzését követően azt VÉGLEGESÍT lehetőségre kattintással továbbítja a szolgáltató felé. A megrendelés továbbítását megelőzően a megrendelő az esetleges adatbeviteli hibákat a megrendelés „MÓDOSÍTÁS” funkciójával javíthatja.

b)    mikor a megrendelő az érdeklődését követő 3 munkanapon belül a szolgáltató munkatársai által telekommunikációs úton (visszaigazoló e-mail) történt megkeresés kapcsán megrendelését véglegesíti.

A visszaigazoló e-mailben szolgáltató megjelöli a megrendelő által választott szolgáltatást, annak díját, egyben a szolgáltató saját bankszámlaszámát is feltüntetni. A megrendelés, illetőleg annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek a címzetthez, mikor részére az hozzáférhetővé vált, illetőleg azt a szolgáltatóval egyéb úton – telefonon, levélben, e-mailben)  közölték.

A megrendelésre és annak véglegesítésre a visszaigazoló e-mail iránymutatásai szerint kerülhet sor akként, hogy megrendelő a személyes adatai kezeléséhez az adatvédelmi tájékoztató kifejezett ELFOGADÁSÁVAL hozzájárul, személyes adatait REGISZTRÁCIÓ útján megadja, és a választott szolgáltatás tartalmának e-mailben visszajelzés útján történő ellenőrzését, esetleges „MÓDOSÍTÁSÁT” követően megrendelését az ÁSZF elfogadásával ”VÉGLEGESÍTI”.  A megrendelés továbbítását megelőzően a megrendelő az esetleges adatbeviteli hibákat a megrendelés „MÓDOSÍTÁS” funkciójával javíthatja.

2.    A megrendelő felelősségének tudatában köteles valós, helyes adatokat megadni. A valótlan, avagy előzőek ellenére helytelenül megadott adatok miatt a szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja. A valótlan és helytelen adattartalommal létrejött szerződés semmis, a szolgáltató mentesül teljesítési kötelezettsége alól. A már teljesített szolgáltatás ellenértékének szolgáltatással arányos része ilyen esetben sem követelhető vissza.

3.    A véglegesítéssel a szerződés létrejön, mely távollévők között kötött elektronikus szerződésnek minősül, melyet a szolgáltató nem foglal írásba. A szerződés dokumentálásáról a szolgáltató a visszaigazoló e-mail, regisztráció és az aktuálisan elfogadott ÁSZF mentésével gondoskodik.

VI.    DÍJFIZETÉS

1.)    A szolgáltatás ellenértékét a megrendelő választása szerint

a)    a regisztrációs felületen bankkártyás fizetéssel fizeti meg

b)    avagy (előzetes díjbekérőben, megrendelés esetén visszaigazoló e-mailben) megadott bankszámlaszámra, annak elküldését követő 8. munkanap végéig átutalással a megjelölt, és a megrendelés során választott pénznemben előre fizeti meg.

2.)    A díjfizetésről a szolgáltató e-számlát állít ki, melyet a fizetés megtörténtét követően 3 munkanapon belül elektronikusan megküld a megrendelőnek.

3.)    A szolgáltató a megrendelés esetén a számla kiállítással egyidejűleg a szolgáltatását domain regisztráció indításával megkezdi.

4.)    A domain regisztrációs díj megfizetésével a megrendelő kifejezett hozzájárulását adja a szolgáltató teljesítésének megkezdéséhez.Ezen hozzájárulással megrendelő elveszíti a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti – szolgáltatás megkezdése előtti indokolás nélküli - felmondási jogát, melynek az a következménye, hogy a szerződés megszűnéséig a szolgáltatás teljes, vagy a szerződés megszűnéséig teljesített szolgáltatás arányos ellenértéke jogszerűen követelhető a szolgáltató által.A szolgáltatási időszak lejártát követően – a szolgáltatás teljesítésének egészét követően – felmondási jog nem gyakorolható. A szolgáltatás megkezdése előtti indokolás nélküli felmondási joggal kapcsolatos rendelkezés nem érinti és nem zárja ki az esetleges szavatossági igények érvényesítését.

A szolgáltató a domain regisztrációt követően a weblap élesítéséig a weblap szerkezetéhez az ideiglenes elérhetőséget biztosítja.

5.)    Díjbekérőt a szolgáltató az előfizetés lejártát megelőzően küld.

6.)    A díjbekérő elmaradása a megrendelő fizetési kötelezettségét nem érinti.

7.)    Arra az időre, amely alatt a megrendelő a szolgáltatást a saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatja, szolgáltatási díj nem jár. Saját érdekkörén kívül felmerült ok a szolgáltatónál bekövetkezett olyan  informatikai meghibásodás, mely a hozzáférést lehetetlenné teszi.

VII.    SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A szerződés legrövidebb időtartamát a – IV/8. pont szerinti - SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSÉBEN rögzíti a szolgáltató.

VIII.    SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA, HELYTÁLLÁSA

1.)    A szolgáltató nem ellenőrzi a megrendelő által használt weboldalak jogszerűségének tartalmát. A weboldal tulajdonosa szavatol, a weboldalon közzétett minden tartalomért és a weboldal jogszerű működtetéséért, valamint helytállni is megrendelő tartozik, ha a weboldalon közzétett tartalommal kapcsolatban arra jogosult 3. személynek bármilyen –különösen szerzői jogi, védjegyoltalommal, földrajzi árujelzővel,személyiségi jog megsértésével kapcsolatos - igénye merülne fel. A jogszerűtlen adattartalmak közzétételéért való felelősségét szolgáltató teljes egészében kizárja.

2.)    Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben hozzá érkezik jogsértő információs társadalommal összefüggő szolgáltatásról szóló bejelentés, úgy a 2001. évi CVIII.tv. 13.§ rendelkezéseinek megfelelően jár el az adattartalom hozzáférhetetlenné tétele érdekében.

3.)    Szolgáltató tájékoztatja felhasználóit, hogy szolgáltatásai esetében kellék-és termékszavatossági kötelezettség terheli. A felhasználó szavatossági igényeit a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet rendelkezéseinek megfelelően gyakorolhatja.

IX.    SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1.)    Amennyiben az V. pontban rögzített határidőben visszaigazoló e-mail nem érkezik a megrendelő mentesül fizetési kötelezettsége alól és a szerződés megszűnik.

2.)    Bármely fél rendes felmondása alapján.
a) havi szolgáltatási díj kikötése esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig;
B) hosszabb időszakra kikötött szolgáltatási díj esetén a szerződésben meghatározott időszak végére, legkésőbb az azt megelőző harmincadik napig.
A már teljesített szolgáltatások arányos ellenértéke követelhető a szolgáltató által. Az ezt meghaladó előfizetési díj a megrendelőnek visszajár.

3.)    Azonnali felmondásnak van helye:
a)    amennyiben a megrendelő a szolgáltatás díját sem a díjbekérő, sem a fizetési felszólításban megjelölt időpontban nem fizeti meg
b)    amennyiben a szolgáltató a szolgáltatást neki felróható okból – a VIII. pontban nem szabályozott esetet ide nem értve – nem állítja helyre 15 napon belül.

4.)    A felmondást a felek egymáshoz írásban, tértivevénnyel ellátott címzett jognyilatkozattal gyakorolják. A felhasználó a felmondását a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet – jelen ÁSZF mellékletét is képező - 2.sz. mellékletének megfelelőtartalommal.

5.)    Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy technikai eszközein tárolt adatokat 1 hónap időtartamban tartja rendelkezésre, majd azokat a felhasználó adathordozási jogának gyakorolhatósága érdekben adathordozóra tömörített formátumban (DVD) kimenti. Az így elkészített adathordozót felhasználónak postai úton továbbítja, mellyel egyidejűleg az igénybe vett tárhelyről valamennyi adat végérvényesen törlésre, az igénybe vett tárhely megszüntetésre kerül.

X.    SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE

Szolgáltató az előfizetés díjának elmaradása esetére a díjbekérőben megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén jogosult szolgáltatását a díjfizetésre történő felszólításban megjelölt határidő alatt felmondás nélkül is szüneteltetni.

XI.    ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

1.)    Szolgáltató az általa weblapon közzétett adatvédelmi tájékoztató szerint a megadott személyes adatokat a 2001. évi CVIII.tv. 13/A.§ felhatalmazása alapján bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan szervezési, biztonsági intézkedést, melyek az adtok megőrzéséhez, védelméhez szükségesek.
2.)    A 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdés alapján a szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt, hogy a webhely szolgáltatásaihoz történő gyorsabb és tökéletesebb hozzáférés érdekében a megrendelő számítógépén technikai adatok, cookiek (sütik) kerülhetnek elhelyezésre – melyről bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashat -, mely süti alkalmazásához a megrendelő a weboldal használatával kifejezett hozzájárulását adja.

XII.    PANASZKEZELÉS

1.)    Valamennyi kifogás és panasz megnyugtató intézésére törekszünk az ügyfeleink megelégedettségét megőrizve. Amennyiben tisztelt megrendelőnknek panasza van, kérjük forduljon kollégáinkhoz alábbi elérhetőségek valamelyikén annak rendezése érdekében:

e-mail: INFO@PANAWEB.HU
tel: +36(30) 570-4986

Kollégáink panaszát 30 napon belül válaszolják meg.

2.)    Tisztelt fogyasztónak minősülő felhasználó panaszával fordulhat békéltető testülethez is. A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

A felhasználó lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek elérhetőségei a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 linken találhatóak meg.

3.)    Panaszának nem megnyugtató rendezése, vagy elutasítása esetére a fogyasztónak minősülő felhasználó fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20.,
telefonszám: +36 1 459 4800, Faxszám: +36 1 210 4677,
E-mail: nfh@nfh.hu,
(a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listája http://www.nfh.hu/teruleti linken érhetőek el)

4.)    Fentieken túl peres úton az illetékes bíróságnál kezdeményezhet jogvitát a felhasználó.

XIII.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.)    Jelen ÁSZF 2018.07.09. napjától hatályos.
2.)    az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.
3.)    Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására, mely a megrendelt szolgáltatások kapcsán a megrendelőkre jogsérelemmel nem járhat. Az ÁSZF megváltoztatására vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre az ÁSZF elérhetőségivel egyező helyeken közzéteszi.