Adatvédelmi tájékoztató


Vállalkozásunk elkötelezett tevékenysége során a természetes személyek személyes adatai kezelésének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Rendeletben, valamint az Információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt elveinek legtökéletesebb érvényre juttatása iránt.

Személyes adatai kezelése során így meg is teszünk minden olyan szervezési, biztonsági intézkedést, melyek az adatok bizalmas kezeléséhez szükségesek.

Partnereink személyes adatainak kezeléséről fentiekre figyelemmel következő általános tájékoztatást adja vállalkozásunk a velünk kapcsolatba kerülő érdeklődő és szerződő partnereink adatainak kezelésére, valamint weboldalunk használatával összefüggésben felmerülő valamennyi adatkezelésére vonatkozóan.

Adatkezelő (vállalkozásunk) adatai és kapcsolattartási adatai:
NÉV: Veres Tamás, 53447782
SZÉKHELY: 4225 DEBRECEN, MONOSTORERDŐ U. 98.
POSTACÍM: 4225 DEBRECEN, MONOSTORERDŐ U. 98.
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍM (továbbiakban e-mail): INFO@PANAWEB.HU
TELEFONSZÁM: +36305704986
ADÓSZÁM: 69621695-1-29
WEBLAP: WWW.PANAWEB.HU

I.    Adatkezelés kapcsán alkalmazandó szabályozás:

Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Rendelete (továbbiakban GDPR rendelet), és belső adatvédelmi szabályzata alapján jár el.

II.    Személyes adatkezelés és annak célja:

Az Ön személyes adatai következőként juthatnak hozzánk:

1.  Ön kifejezett nyilatkozattal a szerződés megkötésével – Általános Szerződési Feltételek elfogadásával - egyidejűleg és ahhoz tartozó körben bocsátja rendelkezése következő adatait. A szerződéskötéssel egyidejűleg az adatvédelmi tájékoztatónk ismeretében kell hozzájárulnia személyes adatai kezeléséhez:

Személyazonosító adatok, melyek szerződésben feltüntetendőek: családi és utónév, születési név, születési hely-    idő, lakóhely

Személyhez kapcsolódó adatok, mely esetlegesen számlázáshoz szükségesek: adószám jel, adózói minőség.

Személyhez kapcsolódó adatok, melyek a kapcsolattartást segítik: e-mail cím, telefonszám, fax, weblap.

Személyes adatait jogviszonyunk létrejötte kapcsán szerződések megkötése, szerződéses kötelezettségek teljesítése, teljesítés követelése, illetőleg ellenszolgáltatás díjának számlázása, díj beszedése, esetlegesen ellenszolgáltatás díjának Ön részére általunk megfizetése, továbbá kapcsolattartás érdekében kezeljük.

Személyes adatainak kezelésére a jogviszonyunk megszűnését követően is sor kerül a vállalkozásunkat jogszabály, vagy a köztünk létrejött megállapodás alapján terhelő szavatossági igények érvényesítése, valamint adóügyi bizonylat megőrzési kötelezettség idejére.


2.  Weblapunk szolgáltatásai igénybevételéhez weblapunkon regisztrálnia szükséges. A regisztráció során megadott adatainak begépelésével Ön bocsátja rendelkezésre személyes adatait, és járul hozzá azok kezeléséhez.

a)    Ön a regisztrációval válik jogosulttá szolgáltatásaink igénybe vételére.

Adatait szolgáltatás hiányában a regisztráció törlésének kéréséig, távollévők közötti szerződés létrejötte esetében az V. pontban rögzítettek szerinti időtartamban kezeljük.

b)    Személyazonosításra alkalmatlan módon történő technikai adatok (cookie) kezelésével kapcsolatos tevékenységünkről jelen tájékoztatónk IX. pontjából tájékozódhat bővebben.

3. Tájékoztatjuk kedves felhasználóinkat arról is, hogy a tárhelyszolgáltatóként ADATFELDOLGOZÓNAK is minősülünk az Önök által weblapon keresztül tárolásra átadott adatok tekintetében. A tárhelyszolgáltatás igénybevételével Ön az adatok általunk történő kezeléséhez, e körben tárolásához kifejezetten hozzájárul.

Az adatkezelés eredeti célját és idejét a tárhelyszolgáltatást igénybe vevő adatkezelő határozza meg.

Tárhelyszolgáltatásunk keretében kizárólag az átadott adatok tárolását végezzük a jogviszony fennállása, illetőleg azt követően a megjelölt adatfeldolgozási időszak alatt mindaddig, míg annak törlését jogviszonyának fennállása alatt Tisztelt felhasználónk nem kéri. Adatfeldolgozói tevékenységünk során az adatok archiválás útján kerülnek tárolásra.

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy amennyiben természetes személyek adatainak kezelését végzik, úgy a tájékoztatónk elején megadott adatfeldolgozói adatainkat az Ön adatvédelmi tájékoztatójában is szerepelnie kell.

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, felhasználóinkat, hogy adatfeldolgozóként csak a saját adatfeldolgozói tevékenységünk jogszerűségéért felelünk. Így felhívjuk tárhelyszolgáltatást igénybe vevő felhasználóink figyelmét, hogy az adatvédelmi hazai és EU szabályozásoknak való megfelelőségről a saját adatkezelési tevékenységeik során saját maguk kell gondoskodjanak. Adatfeldolgozóként a tárhelyszolgáltatást igénybe vevő felhasználók tevékenységének jogszerűségét nem vizsgáljuk, ezért vállalkozásunk felelősség nem tehető.

III.    Adatkezeléseink jogalapja:

Az Ön személyes adatait, illetőleg a rendelkezésre bocsátott, Ön által kezelt természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat minden esetben Öntől szerezzük be. Adatkezelésünk minden esetben hozzájáruláson alapul.

IV.    Adatkezelés, feldolgozás során eljáró személyek, adattovábbítás:

Az Ön személyes adataihoz saját munkatársaink a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett bármely szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a szerződéses szolgáltatás teljesítése, vagy teljesítés követelése érdekében férnek hozzá. Ők adatkezelőként járnak el.

Vállalkozásunk közvetített szolgáltatás keretében domain regisztrálása, fenntartására szolgáltatót vesz igénybe aki/k az Ön weblap címét, annak fenntartását biztosítja, aki e körben adatfeldolgozó.

Domainregisztrációs adatfeldolgozó személye:

Név: Linuxweb Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzék szám: 09 09 014362
székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.
adószám: 14167544-2-09
mail: info@linuxweb.hu
weblap: www.linuxweb.hu

Vállalkozásunk adóügyi bizonylatai feldolgozása, könyvelése érdekében könyvelési szolgáltatást vesz igénybe, mely szolgáltató szintén adatfeldolgozóként jár el az Ön adóügyi bizonylatokon szereplő adatai tárolása során.

Adatfeldolgozó:
Név: Adóvonal Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzék szám: 09 09 027318
székhely: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy utca 19.
adószám: 25398681-1-09
mail: adovonal@gmail.com
weblap: -


Az Ön személyes adatai kezelése során az adatfeldolgozók saját adatvédelmi tájékoztatójuknak megfelelően  járnak el. Az adatfeldolgozóra - csakúgy, mint az adatkezelőre – a GDPR és Info törvény rendelkezései irányadóak.

Harmadik személynek történő adattovábbításra kerülhet sor következő személyek, szervek részére:
-   az adatkezelő jogi érdekvédelme körében eljáró, szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá eső jogi képviselő részére.

Jogszabályban írt kötelezettség teljesítése esetére
-   bírósági, hatósági ügyben

Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt jogszabály megengedi.

Közvetlen üzletszerző tevékenység kifejtése érdekében az Ön személyes adatai nem kerülnek felhasználásra, nem kerülnek továbbításra.

V.    Az adatkezelés ideje:

Az adatkezelő 6 évig őrzi a személyazonosításra alkalmas személyes adatokat az adatfelvételtől kezdődően.

VI.    Az adatkezelés jogszerűségeivel kapcsolatos garanciák, adatvédelem

Az adatkezelő az adatok védelme érdekében logikai, fizikai és adminisztratív, folyamatba épített védelmi intézkedéseket tesz, informatikai rendszer(ek) működése esetében megfelelő kontrollokat alkalmaz. Adatkezelő informatikai rendszer biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

VII.    Az adatkezeléssel összefüggésben az érintettet megillető jogok:

1.    Tájékoztatáshoz való jog
-    Önnek joga van az adatkezelés mikéntjéről, kezelt adatokról, jogalapról, adatkezelők és adatfeldolgozók személyéről, jogairól, jogérvényesítés lehetőségeiről tájékoztatást kapni. Ezen előzetes tájékoztatási kötelezettségét az adatkezelő jelen tájékoztató formájában teljesíti.
-    Ön jogosult továbbá, hogy az adatkezelőtől további tájékoztatást kérjen az adatkezeléssel összefüggésben, melyet 25 napon belül teljesít az adatkezelő.

2.    Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
-    Amennyiben Ön bármely dokumentumon észleli azt, hogy adatai helytelenül kerültek rögzítésre, adatai haladéktalan helyesbítését kérheti.

3.    Személyes adatok törléséhez való jog
-    Önt megilleti az „elfeledtetéshez való jog”, azaz hogy adatai törlését kérje. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (tö-rölt) adatok már nem állíthatók helyre
-    Az Ön személyes adatainak kezelése, nyilvántartása adóügy területét érintő közérdek alapján a bizonylatmegőrzési kötelezettség ideje alatt kötelező, így ezen időtartam alatt az adatkezelő megtagadhatja az adatok törlését
-    A jogszabályokban írt kötelező, vagy a megállapodásban vállalt jótállási, avagy kellékszavatossági idő alatt a személyes adatok kezeléséhez az adatkezelőnek lényeges jogos érdeke fűződik, így ez idő alatt az adatok törlését megtagadhatja

4.    Adatkezelés korlátozásához való jog
-    Ön kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását amennyiben, a személyes adatainak pontosságát vitatja arra az időtartamra, míg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát.
-    Az adatkezelés jogellenessége esetén a törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
-    Az adatkezelőnek nincs szüksége már az adatok kezelésére, de Ön valamely jogos igénye érdekében és annak idejére kérheti a törlés korlátozását
-    az adatkezelés korlátozás alatt áll mindaddig, míg az Ön által előterjesztett tiltakozás jogszerűségét meg nem állapítja

5.    Tiltakozáshoz való jog az adatkezelés ellen
Önt – a törlés jogánál kifejtett adattörlés megtagadására vonatkozó lehetőségeken túl - megilleti adatainak kezelésével összefüggésben a tiltakozás lehetősége. Tiltakozását 30 napon belül megvizsgáljuk, és kérését megválaszoljuk.

Ön bármikor tiltakozhat a weboldalunkon választott hírlevél szolgáltatás ellen, mely esetben a hírlevél szolgáltatást 24 órán belül vállaljuk megszüntetni.

Fentieket meghaladóan felhívjuk figyelmét, hogy közvetlen üzletszerzés érdekében adatai nem kerülnek harmadik személynek átadásra. Az adatait szerződéses kötelezettségek teljesítése, valamint az abból fakadó jogos érdek és adózási kötelezettség okán tartjuk nyilván és továbbítjuk, és ennek érdekében kezeljük.

6.    Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy személyes adatait, illetőleg weblapjával összefüggő technikai adatokat az érintett által biztosított adathordozón megkapja, illetőleg azt másik adatkezelőnek továbbítsa.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy technikai eszközein tárolt adatokat 1 hónap időtartamban tartja rendelkezésre, majd azokat a felhasználó adathordozási jogának gyakorolhatósága érdekben adathordozóra tömörített formátumban (DVD) kimenti. Az így elkészített adathordozót felhasználónak postai úton továbbítja, mellyel egyidejűleg az igénybe vett tárhelyről valamennyi adat végérvényesen törlésre, az igénybe vett tárhely megszüntetésre kerül.

7.    Adatok hozzáféréshez való jog

Önt megilleti az, hogy kérdései megválaszolásra kerüljenek. Beadványait 25 napon belül, adatkezelés elleni tiltakozás esetében 15 napon belül megválaszoljuk. Az adatok helyesbítését az Ön jelenlétében végezzük el.

8.    Jogorvoslathoz való jog

Esetleges adatkezeléssel összefüggő panaszával, egyéb jogérvényesítésével kapcsolatban kérjük előzetesen kollégánkhoz írásban forduljon – az adatkezelőnél feltüntetett - elérhetőségeink bármelyikén.

Panasszal és bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az illetékes törvényszékhez (bírósághoz) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett jogosultsága annak eldöntése, hogy az adatkezelő székhelye szerint illetékes, avagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indít polgári pert.

További tájékoztatási igényével, illetőleg jogainak gyakorlása érdekében kollégánkhoz fordulhat.


VIII.    Adatkezelő Jogfenntartása:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa, a kezelt adatokat jogos érdekei érvényesítése érdekében bíróságok és hatóságok előtt felhasználhassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi jelen tájékoztató közzétételével megegyező helyeken.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az érintett felelős.

COOKIE tájékoztató

Tájékoztatjuk továbbá kedves felhasználóinkat arról, hogy weblapunkat partnereinken kívül regisztráció hiányában is bárki díjmentesen böngészheti.

E körben felhívjuk figyelmét, hogy weblapunk működése során „cookie” -kat alkalmaz, mely technikai adatokat hordozó fájlok használatához Ön a weblap használatával járul hozzá.

A cookie olyan rövid szöveges fájl, amit a megtekintett honlap helyez el a számítógép böngészőjében.

Az állandó cookie-kat a böngésző egy meghatározott ideig tárolja, amennyiben azok nem kerülnek korábban törlésre. Az ideiglenes cookie-k a böngésző elhagyásával automatikusan törlődnek.

A cookie-k által az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, mely felismeri a visszatérő felhasználókat és lehetővé teszi, hogy adatot gyűjtsön például arról, hogy az oldal mely funkcióit használja, mi az IP címe, milyen operációs rendszert használ. Az így képződött adatok a weblap használata esetére sem kerülnek az Ön személyes adataival összekapcsolásra. Ezen személyazonosításra alkalmatlan módon létrejött adatok statisztikai célú felhasználására, honlapunk és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében kerítünk kizárólag sort.

Amennyiben Ön nem járul hozzá cookie elhelyezéséhez, annak tiltását, törlését a saját böngészőjében a beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A cookie-k letiltása korlátozhat, vagy akadályozhat a weblap által nyújtott szolgáltatásokat.